16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1.Λογγίνου τοῦ ἑκατοντάρχου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ δύο μαρτύρων.
2.Λεοντίου, Δομετίου, Τερεντίου καὶ Δομνίνου μαρτύρων.
3.Μάλου μάρτυρος.
*
4.Εὐπραξίας ἡγουμένης ἐν Πσκὸφ (κατὰ κόσμον Πριγκηπίσσης Εὐφροσύνης τοῦ Πσκόφ) (1243).
5.Λογγίνου τοῦ θυρωροῦ τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (13ος-14ος αἰών).
6.Λογγίνου τοῦ ἐν Γκιαρένσκ (Γιάραγκα) (1544).
7.᾿Ιακώβου Νετσέτωφ ἱεραποστόλου ᾿Αλάσκας τοῦ ἐξ Οὐναλάσκας (1865) (᾿Ανακήρυξις 16/12).
8.Γάλλου (Gallus) τοῦ ᾿Ιρλανδοῦ μοναχοῦ, φωτιστοῦ τῆς ῾Ελβετίας (640) (ΡΔ) (Α) (Κ).