6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1.Βουκόλου πρώτου ᾿Επισκόπου Σμύρνης (100).
2.᾿Ιουλιανοῦ ᾿Εμέσης μάρτυρος (312) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
3.Φαύστας, Εὐϊλασίου καὶ Μαξίμου μαρτύρων (305-311).
4.Φωτίου τοῦ Μεγάλου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (891).
*
5.Δωροθέας, Χριστίνης, Καλλίστης καὶ Θεοφίλου μαρτύρων ἐν Καππαδοκίᾳ (288-300).
6.Φαύστου καὶ Βασιλείου καὶ Σιλβανοῦ μαρτύρων.
7.᾿Ιακώβου ἐν Συρίᾳ μοναχοῦ.
8.Βαρσανουφίου καὶ ᾿Ιωάννου Γάζης μοναχῶν (6ος αἰών).
9.Μάρθας καὶ Μαρίας καὶ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτῶν Λυκαρίωνος μαρτύρων ἐν Αἰγύπτῳ (Ρ) (ΡΔ).
10.Δαρίωνος μάρτυρος ἐν Κωνσταντινουπόλει.
11.᾿Ιωάννου ἐν Θήβαις μοναχοῦ.
12.Δωροθέας παρθενομάρτυρος ἐν Καισαρείᾳ Παλαιστίνης (304) (Ρμ).
13.Δαμασκηνοῦ σιναΐτου νεομάρτυρος (1623). (Μαρτυρολόγιον Σινᾶ).
14.Δωροθέας τοῦ Καχὶν μοναχῆς (1629).
15.᾿Αρσενίου τοῦ ἐν ῎Ικαλτο Γεωργίας (1127) (ΡΔ) (Γε).
16.Πέτρου ἐπισκόπου (Γκλαζώφ – Λαντίγκιν (1957) (᾿Εκκλησία τῶν Κατακομβῶν).
17.Βαάστ ἢ Βεδάστου ᾿Επισκόπου ᾿Αρρᾶς Γαλλίας (Α) (Κ) (ΡΔ).
18.᾿Αμάνδου ᾿Επισκόπου Μάαστριχτ (Α) (Κ).
19.Μάελ ᾿Επισκόπου ῎Αρνταγκ μαθητοῦ ῾Αγίου Πατρικίου (488) (Κ).
20.Σάββα, Χριστοφόρου καὶ Μακαρίου ἐν Παλέρμῳ Σικελίας (10ος αἰ) (Α).