5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1.᾿Αγάθης μάρτυρος ἐν Παλέρμῳ Σικελίας (251).
2.Θεοδοσίου τῆς Σκοπέλου μοναχοῦ.
3.Πολυεύκτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (970).
4.᾿Αντωνίου τοῦ ἐν ᾿Αθήναις νεομάρτυρος (1774).
*
5.Θεοδούλης ἐν Κιλικίᾳ, ῾Ελλαδίου, Μακαρίου καὶ Εὐαγρίου μαρτύρων (304).
6.Γρηγορίου Ρόσκα ἐν Ρουμανίᾳ (1570).
7.Θεοδοσίου ᾿Αρχιεπισκόπου Τσέρνικωφ (1696).
8.Μαρούσκας-᾿Αγάθας νεομάρτυρος ἐν Ρωσσίᾳ (1938) (ΡΔ)
9.Εὐγενίου μεγαλοσχήμου νεομάρτυρος ἐν Ρωσσίᾳ (1939) (ΡΔ).
10.Παραμόνου δικαίου ἐν Λευκορωσσίᾳ (1941) (ΡΔ).
11.᾿Αβίτου (Avit) ᾿Επισκόπου Βιέννης (519).
12.Σάββα τοῦ Νέου τοῦ Κολιζάνο Σικελίας (995) (Οἰκ. Πατρ.).