3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1.Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ ῎Αννης Προφήτιδος.
2.᾿Αδριανοῦ καὶ Εὐβούλου μαρτύρων ἐν Καππαδοκίᾳ (308-309).
3.Βλασίου, μάρτυρος τοῦ βουκόλου (3ος αἰών).
4.᾿Αζαρίου Προφήτου (10ος αἰὼν π.Χ.).
5.Παύλου καὶ Σίμωνος μαρτύρων.
6.Κλαυδίου μοναχοῦ.
7.Σταματίου, ᾿Ιωάννου, Νικολάου, νεομαρτύρων ἐκ Σπετσῶν, μαρτυρησάντων ἐν Χίῳ (1822) (Ε) (Α).
*
8.Παππία, Διοδώρου καὶ Κλαυδιανοῦ ἐν Πέργῃ μαρτύρων (250) (Ρ).
9.Σάββα ἀσκητοῦ τοῦ ἐν ᾿Ιωαννίνοις (15ος αἰών) (Α) (Ε).
10.Ρωμανοῦ πρίγκηπος Οὐγκλὶτς (1285) (Ρ) (ΡΔ) (Α), (1486) 24/2 (ἀνακομιδή).
11.Σβιατοσλάβ-Γαβριὴλ καὶ υἱοῦ αὐτοῦ Δημητρίου τοῦ Γιούριεφ (1253) (Ρ) (ΡΔ).
12.Συμεῶνος πρώτου ᾿Επισκόπου Τβὲρ καὶ Πολὸτσκ (1289) (Ρ) (ΡΔ).
13.᾿Ιακώβου ᾿Αρχιεπισκόπου Σερβίας (1292).
14.᾿Ανσερίου (ἢ ᾿Ανσγκὰρ ἢ ᾿Ανσέρ) ᾿Επισκόπου ᾿Αμβούργου φωτιστοῦ τῶν Σκανδιναβῶν (Δανίας καὶ Σουηδίας) (865) (Α) (ΡΔ).
15.Λαυρεντίου ᾿Επισκόπου Καντερβουρίας (619) (Α) (ΡΔ).
16.Βερμπούργκας ἡγουμένης τοῦ Τσέστερ (700) (Α) (ΡΔ)
17.Νικολάου (Καζάτκιν) φωτιστοῦ ᾿Ιαπωνίας (1912) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
18.᾿Ιγνατίου Μητροπολίτου Γότθων Κριμαίας (1786) (Ρ).