29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1.Κασσιανοῦ μοναχοῦ ἐν Ρώμῃ (435).
*
2.Κασσιανοῦ τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου (12ος αἰών).
3.᾿Ιωάννου τοῦ Καλουμένου Βαρσανουφίου ἐν Νιτρίᾳ (5ος αἰών).
4.Γεωργίου, ᾿Επισκόπου Δεφέλτου ὁμολογητοῦ (Λαυριωτικὸς Κῶδιξ Ε152).
5.Θεοκτερίστου ἡγουμένου Πελεκητῆ ἐν Προύσῃ (826).
6.Γερμανοῦ τοῦ ἐν τῇ Ποντικῇ Δακίᾳ (Δοβρογκέα Ρουμανίας) (5ος αἰών).
7.Μελετίου ᾿Επισκόπου Χαρκὼφ (1840) (ΡΔ).
8.᾿Οσβὰλντ ᾿Αρχιεπισκόπου ῾Υόρκης ᾿Αγγλίας (992) (Κ).