28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1.Βασιλείου ὁμολογητοῦ (750).
2.Νυμφᾶ καὶ Εὐβούλου ἐκ τῶν Ο΄.
3.Νέστορος ἱερομάρτυρος ἐν Πέργῃ Παμφυλίας (250).
4.Προτερίου ᾿Αρχιεπισκόπου ᾿Αλεξανδρείας ἱερομάρτυρος (457).
5.᾿Αβρικίου μάρτυρος.
6.Βάρσου ᾿Επισκόπου Δαμασκοῦ.
7.Μαράνας, Κύρας καὶ Δομνίκης μοναζουσῶν ἐν Συρίᾳ (450).
8.Κυράνας παρθενομάρτυρος ἐν Θεσσαλονίκῃ (1751).
*
9.Νικολάου τοῦ Πσκὼφ διὰ Χριστὸν σαλοῦ (1576).
10.᾿Αρσενίου Μητροπολίτου Ροστώβ (1772) (῾Εορτολόγιον ᾿Αλάσκας).
11.Σίο μοναχοῦ ἐν Γεωργίᾳ (6ος αἰών) (Α).
12.Μελετίου ᾿Επισκόπου Χαρκώφ (1840) (Α) (Ρ).
13.Τεσσαράκοντα χιλιάδων μαρτύρων ἐν ᾿Αντιοχείᾳ (1268) (Α) (ΑΡ).
14.Ρωμανοῦ καὶ Λουπικίνου τῶν ἐν Κονδάτῳ Γιούρα (Jura) τῆς Γαλατίας (Γαλλία) μοναχῶν (460).