26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1.Πορφυρίου ᾿Επισκόπου Γάζης (420).
2.Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος, (Σβετλάνας) καὶ τῶν σὺν αὐτῇ μαρτυρησάντων ᾿Ανατολῆς, Φωτοῦς, Φωτίδος, Παρασκευῆς, Κυριακῆς, Φωτινοῦ καὶ ᾿Ιωσῆ, Σεβαστιανοὺ Δουκός, Βίκτωρος, Χριστοδούλου καὶ Θεοκλήτου (66) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
3.᾿Ιωάννου Κάλφα νεομάρτυρος (1575).
*
4.Νικολάου τῶν Κατοπίνων.
5.᾿Ηλιοὺ νεομάρτυρος ἐν Τραπεζούντι (1749) (Ρ).
6.Σεβαστιανοῦ μάρτυρος (1ος αἰών) (Ρ).
7.Σεβαστιανοῦ μοναχοῦ ἐν Ποσεκόνιγιε (1500).