24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1.Τιμίου Προδρόμου, (᾿Ανεύρεσις Κάρας Α΄ καὶ Β΄).
*
2.᾿Εράσμου τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου (12ος αἰών).
3.Ρωμανοῦ πρίγκηπος τοῦ Οὐγκλίτς, (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (1486) (ΡΔ).
4.Μοντάνου καὶ σὺν αὐτῷ Λουκίου, ᾿Ιουλιανοῦ, Βικτωρικίου καὶ Φλαβιανοῦ ἐν Καρθαγένῃ μαρτύρων (259).
5.᾿Εθελβέρτου πρώτου χριστιανοῦ (Aethelberth) βασιλέως τοῦ Κὲντ ᾿Αγγλίας (616) (Α) (Κ) (ΡΔ 15/2).
6.Μπόϊζιλ τοῦ ἐν Σκωτίᾳ (Κ).