23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1.Πολυκάρπου Σμύρνης ἱερομάρτυρος (167).
2.Γοργονίας ἀδελφῆς Γρηγορίου Θεολόγου (372).
3.᾿Ιωάννου, Μωϋσέως, ᾿Αντιόχου καὶ ᾿Αντωνίνου μοναχῶν ἐν Συρίᾳ (5ος αἰών).
4.Ζεβινᾶ, Πολυχρονίου, Μωϋσέως καὶ Δαμιανοῦ μοναχῶν ἐν Συρίᾳ (5ος αἰών).
5.Κλήμεντος μάρτυρος.
6.Θέας μάρτυρος (Ε).
7.Δαμιανοῦ ᾿Εσφιγμενίτου μοναχοῦ (1280).
*
8.᾿Αλεξάνδρου ᾿Ακοιμήτου μοναχοῦ (430).
9.᾿Ιωάννου τοῦ Θεριστοῦ, μοναχοῦ (11ος αἰών) καὶ 25/7 Οἰκ. Πατριαρχεῖον).
10.Κοσμᾶ μοναχοῦ Ζωγράφου ῎Αθῳ (1281).
11.Δαμιανοῦ Φιλοθεΐτου νεομάρτυρος.
12.Πολυκάρπου τοῦ Μπριὰνσκ μοναχοῦ (1620-1621) (Ρ) (ΡΔ).
13.Μωϋσέως τῆς Λευκῆς Λίμνης μοναχοῦ (1480).
14.᾿Αγαπητοῦ, γέροντος τῆς ῎Οπτινα (1922).
15.Λαζάρου νεοϊερομάρτυρος ἐν Πελοποννήσῳ (17ος αἰών) (Α).
16.Κοίμησις Ναζαρίου Βαλααμνίτου γέροντος (1809).
17.Ζηνοβίου Μητροπολίτου Τετρι-Τσκάρο Γεωργίας (1984 23/2) (᾿Αναγνώρισις 2004)