22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1.᾿Ανεύρεσις λειψάνων ῾Αγίων μαρτύρων ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐν τοῖς Εὐγενίου (395-423).
2.Τελεσφόρου πάπα Ρώμης (127).
3.᾿Αθανασίου ὁμολογητοῦ τοῦ ἐν Παυλοπετρίῳ Κωνσταντινουπόλεως (821).
4.᾿Ανθούσης μάρτυρος.
5.Συνετοῦ μάρτυρος.
6.Θαλασσίου καὶ Λιμναίου ἐν Συρίᾳ (5ος αἰών).
7.Βαραδάτου ἐν Συρίᾳ (5ος αἰών).
*
8.Παππίου ᾿Επισκόπου ῾Ιεραπόλεως (2ος αἰών).
9.Βλασίου ᾿Επισκόπου.
10.Λεοντίου μοναχοῦ ἐν Λυκίᾳ.
11.᾿Αβιλίου Πατριάρχου ᾿Αλεξανδρείας (98) (Ρ) (ΡΔ).
12.Μαυρικίου καὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Φωτίνου, Θεοδώρου, Φιλίππου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς 70 στρατιωτῶν μαρτυρησάντων ἐν ᾿Απαμείᾳ Συρίας (305).
13.Τίτου ἱερομάρτυρος ᾿Επισκόπου Βόστρων ἐν ᾿Αραβίᾳ (378) (ΡΔ).
14.Βαβύλου καὶ τῆς συμβίας αὐτοῦ Κομνήτης ἐν Λευκωσίᾳ (7ος αἰών).
15.Πέτρου ᾿Αθωνίτου τοῦ Στυλίτου.
16.᾿Αρίστου ἢ ᾿Αρίστωνος ἢ ᾿Αριστίωνος 2ου, ᾿Επισκόπου Κύπρου (τοπικὸς Κύπριος ἅγιος, Παρισινὸς Κῶδιξ 103).
17.Μιχαὴλ (Λισίσιν) νεοϊερομάρτυρος (1918) (ΡΔ).
18.Θεοκτίστης (Μιχαήλοβνας) νεομάρτυρος τῆς διὰ Χριστὸν σαλῆς ἐν Βορονὲζ (1936) (ΡΔ).
19.῾Εννέα παιδομαρτύρων ἐν Γεωργίᾳ (6ος αἰ) (Α) (Γε).