21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1.Τιμοθέου τοῦ ἐν Συμβόλοις Βιθυνίας (9ος αἰών).
2.Εὐσταθίου ᾿Επισκόπου ᾿Αντιοχείας (337).
3.᾿Ιωάννου Γ΄ τοῦ Σχολαστικοῦ Πατριάρχου ᾿Αντιοχείας (577).
4.Ζαχαρίου Πατριάρχου ῾Ιεροσολύμων (633).
5.Γεωργίου ᾿Επισκόπου ᾿Αμάστριδος Μαύρης θαλάσσης (802-811).
*
6.᾿Ανατολίου τοῦ ἐκ Ραϊθοῦ, ῾Ιεροσολυμίτου (5ος αιών) (ΣΙΝ). (῾Υπάρχει καὶ 7 ᾿Ιουνίου).
7.Εὐθυμίου Τακασβίλι (1953) (Α) (Γε).
8.Εἰρήνης ἀδελφῆς ἁγίου Δαμάσου τῆς ἐκ Γκουϊμαράες Πορτογαλλίας (379) (Ρμ).
9.Λιουμπὸβ (Ἀγάπης) τοῦ Ρυαζὰν τῆς διὰ Χριστὸν σαλῆς (1921) (Α) (Ρ) (ΝΗ).