20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1.Λέοντος ᾿Επισκόπου Κατάνης Σικελίας (780).
2.Βησσαρίωνος θαυματουργοῦ τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ (466).
3.᾿Αγάθωνος πάπα Ρώμης (682).
4.Κινδέου ᾿Επισκόπου Πισιδίας.
5.Πλωτίνου μοναχοῦ.
6.Σαδὼκ ἱερομάρτυρος ᾿Επισκόπου Περσίας καὶ σὺν αὐτῷ 128 μαρτυρησάντων (342-344) (Ρ) (ΡΔ).
*
7.Σεβηριανοῦ ᾿Επισκόπου Σκυθουπόλεως (῾Ιερουσαλήμ) (452).
8.Διδύμου μάρτυρος τοῦ ἐν Κύπρῳ (῾Αγιολ. Εὐστρατιάδου).
9.Κορνηλίου καὶ Βασσιανοῦ μοναχῶν ἐν Πσκὼφ καὶ Μουρὸμ (1570).
10.᾿Αγάθωνος θαυματουργοῦ τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου (13ος-14ος αἰών).
11.Μακαρίου ἡγουμένου Βαλαὰμ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 34 μοναχῶν καὶ δοκίμων τῶν μαρτυρησάντων ὑπὸ τῶν Λουθηρανῶν (1578).
12.᾿Ελευθερίου τοῦ Τουρναὶ (Βελγίου) (531) (Α) (Κ) (ΡΔ).
13.Εὐχερίου ᾿Επισκόπου ᾿Ορλεάνης (Γαλλίας) (Α) (Κ) (ΡΔ).
14.Μίλντρεντ τῆς ἐν ᾿Αγγλίᾳ (Κ).
15.Σολόμου Β΄, βασιλέως ᾿Ιμερέτης Γεωργίας, ἀνακήρυξις 2005.