2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1.῾Υπαπαντῆς Κυρίου ῾Ημῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ.
2.᾿Αγαθοδώρου μάρτυρος ἐν Καππαδοκίᾳ.
*
3.᾿Ιορδάνου Τραπεζοῦντος νεομάρτυρος (1650).
4.Γαβριὴλ νεομάρτυρος ἐν Κωνσταντινουπόλει (1676).