19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1.᾿Αρχίππου, Φιλήμονος καὶ ᾿Απφίας (1ος αἰών).
2.Μαξίμου, Θεοδότου, ῾Ησυχίου, ᾿Ασκληπιοδότης μαρτύρων ἐν ᾿Αδριανουπόλει (305-311).
3.Ροβουλᾶ μοναχοῦ ἐν Σαμοσάτοις (530)
4.Εὐγενίου καὶ Μακαρίου ὁμολογητῶν-πρεσβυτέρων ἐν ᾿Αντιοχείᾳ (363).
5.Κόνωνος μοναχοῦ ἐν Παλαιστίνῃ (555).
6.Φιλοθέης τῆς ᾿Αθηναίας μάρτυρος (1589).
*
7.Νικήτα τοῦ ᾿Αθωνίτου νεομάρτυρος ἐν ᾿Ηπείρῳ (1809).
8.Δοσιθέου ἀββᾶ ἐν Παλαιστίνῃ μαθητοῦ ᾿Αββᾶ Δωροθέου (7ος αἰών).
9.Σωφρονίου ὁσίου, ᾿Επισκόπου. (Παρισινὸς Κῶδιξ 1578).
10.Μεσρὼπ ᾿Αρμενίας τοῦ Μεταφραστοῦ (Α).
11.Θεοδώρου Μονῆς τοῦ Σαναξὰρ (1791) (ΡΔ) (Γε) (Ρ) (Α).
12.Δημητρίου (Κλέπιν) νεοϊερομάρτυρος ἐν Γαλλίᾳ (1944) (Ε)