18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1.Λέοντος Α΄ Πάπα Ρώμης τοῦ Μεγάλου (461).
2.Λέοντος καὶ Παρηγορίου μαρτύρων ἐν Πατάροις Λυκίας (ΡΔ).
3.᾿Αγαπητοῦ ᾿Επισκόπου Συνάδων ἐν Φρυγίᾳ (4ος αἰών).
*
4.Βικτωρίνου, Δωροθέου, Θεοδούλου καὶ ᾿Αγρίππα μαρτύρων (4ος αἰών).
5.Πιουλίου μάρτυρος (Α) (Ε.)
6.Φλαβιανοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ ῾Ομολογητοῦ (449) (Ρ).
7.Βλασίου μοναχοῦ ᾿Αθωνίτου (9ος αἰών).
8.Κοσμᾶ τοῦ ἐν Γιακρὸμσκ μοναχοῦ (1492) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
9.᾿Αλεξάνδρου (Μεντβέντσκυ) νεοϊερομάρτυρος (1932) (ΡΔ).
10.Βενιαμὶν ἱερομονάχου νεοϊερομάρτυρος (1938) (ΡΔ).
11.Μνήμη τῶν ἐν Πετρουπόλει νεομαρτύρων τῶν τελειωθέντων κατὰ τὴν «῾Αγίαν Νύκτα» τοῦ 1932 (Ρ) (ΡΔ).
12.Νικολάου Καθολικοῦ τῆς Γεωργίας (1591) (Α) (Γε).
13.Κόλμαν ᾿Επισκόπου Λιντισφαίρν (676) (Κ) (ΡΔ).