17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1.Θεοδώρου Τήρωνος (306).
2.Μαριάμνης ἀδελφῆς ἀποστόλου Φιλίππου (1ος αἰών).
3.Θεοστηρίκτου μοναχοῦ.
4.Μηνᾶ μάρτυρος (ἀνεύρεσις λειψάνων) (867-889).
5.Μαρκιανοῦ καὶ Πουλχερίας τῶν αὐτοκρατόρων.
6.Αὐξιβίου ᾿Επισκόπου Σόλου ἐν Κύπρῳ (102).
7.Θεοδώρου τοῦ Βυζαντίου νεομάρτυρος ἐν Μυτιλήνῃ (1795).
*
8.᾿Αγαθαγγέλου νεομάρτυρος ἐν Μοναστηρίῳ (1727) (Α).
9.Μιχαὴλ Μαυροειδοῦς (ἢ Μαυρουδῆ) νεομάρτυρος.
10.Θεοδώρου ἱερομάρτυρος ἐν ῎Αχαρα Γεωργίας (1822) (Α) (Γε).
11.Θεοδοσίου τοῦ ἐν Τυρνόβῳ Βουλγαρίας καὶ τοῦ μαθητοῦ αὐτοῦ Ρωμανοῦ (1362)
12.Θεοδοσίου τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου τοῦ Σιωπηλοῦ (13ος αἰών).
13.῾Ερμογένους Πατριάρχου Μόσχας τοῦ θαυματουργοῦ (1612).
14.Βαρνάβα γέροντος τῆς σκήτης Γεθσημανῆ ἐν τῇ Λαύρᾳ ῾Αγίου Σεργίου (1906) (Ρ) (ΡΔ).
15.Φίνναν ᾿Επισκόπου Λιντισφαίρν (661) (Κ) (ΡΔ).