14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1.Αὐξεντίου ἐν Βιθυνίᾳ μοναχοῦ (470).
2.Μάρωνος ἐν Συρίᾳ ᾿Ερημίτου (370).
3.᾿Αβραὰμ ᾿Επισκόπου Χὰρ ἐν Μεσοποταμίᾳ (5ος αἰών).
4.Φιλήμονος Γάζης ἱερομάρτυρος.
5.Νικολάου ἐν Κορίνθῳ νεομάρτυρος (1554).
6.Δαμιανοῦ ἐν Κισσάβῳ νεομάρτυρος, μοναχοῦ τοῦ ῎Αθω (1568).
7.Γεωργίου τοῦ ράπτου νεομάρτυρος ἐν Μυτιλήνῃ (1693).
*
8.Πέτρου Πατριάρχου ᾿Αλεξανδρείας (380).
9.Νικολάου, ᾿Επισκόπου τοῦ Τραπεζουντίου (1920) (῾Αγιολόγιον Τσολακίδου).
10.Κυρίλλου ἰσαποστόλου, φωτιστοῦ τῶν Σλάβων (869) (Α) (Σ).
11.Μιχαὴλ πρίγκηπος-μάρτυρος καὶ σὺν αὐτῷ Θεοδώρου ἐν Τσερνιγκώφ. (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (1578) (Ρ) (ΡΔ).
12.Βαλεντίνων (δύο) ἱερομαρτύρων ἐν Ρώμῃ ὁ πρῶτος ἐπὶ Κλαυδίου Β΄ (διάκρισις ἀσαφής) (῾Αγιολόγιον Τσολακίδου) (Ρμ).
13.᾿Ισαὰκ τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου (1190).