13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1.Μαρτινιανοῦ μοναχοῦ, Ζωῆς καὶ Φωτεινῆς ἐν Παλαιστίνῃ (422)
2.᾿Ακύλα καὶ Πρισκίλλης ἐκ τῶν Ο΄.
3.Εὐλογίου ᾿Αρχιεπισκόπου ᾿Αλεξανδρείας (607-608).
4.᾿Ανωνύμων μαρτύρων (πατρὸς καὶ υἱοῦ σταυρωθέντων).
*
5.Τιμοθέου Πατριάρχου ᾿Αλεξανδρείας (385).
6.᾿Αβράμη ὁσίου ἐν Παλαιστίνῃ (4ος αἰών) (῾Αγιολόγιον Τσολακίδου).
7.Συμεῶνος Νεμάνια Σερβίας τοῦ μυροβλύτου βασιλέως καὶ μοναχοῦ (1200) (Α) (Ρ) (ΡΔ) (Σ) (Ε).
8.᾿Ιωσὴφ τοῦ ἐν Βολοκολὰμσκ (1515).
9.Γεωργίου (Κονίσκι) ᾿Αρχιεπισκόπου Μογκίλεφ (1795) (Α) (Ρ).
10.Μοντομνὸς ᾿Επισκόπου ῎Οσορυ (Ossory) (6ος αἰών) (Κ) (ΡΔ).
11.Τιτίου, ᾿Ιούστου, Χλόης καὶ Κρίσπου συνεργατῶν τοῦ ᾿Αποστόλου Παύλου (ἡ μνήμη των ἑορτάζεται τὴν πρώτη Κυριακὴ μετὰ τὴν 13η τοῦ παρόντος μηνὸς ἐν Κορίνθῳ) (῾Αγιολ. Τσολακίδου) (Κατ᾿ ἄλλους ὅμως τῇ Κυριακῇ τῆς Σταυροσπροσκυνήσεως).
12.Γρηγορίου Β΄ Πάπα Ρώμης (731) (Ρμ).