12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1.Μελετίου ᾿Αρχιεπισκόπου ᾿Αντιοχείας (381).
2.Μαρίας-Μαρίνου μοναχῆς καὶ ἀδελφοῦ αὐτῆς Εὐγενίου ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ (6ος αἰών).
3.᾿Αντωνίου Β΄ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (895).
4.Πλωτίνου καὶ Σατουρνίνου μαρτύρων.
5.Χρήστου τοῦ ᾿Αλβανοῦ κηπουροῦ, νεομάρτυρος ἐν Κων/πόλει (1748) (Ε).
*
6.Οὐρβανοῦ ᾿Επισκόπου Ρώμης (223-230) (ΡΔ).
7.᾿Ιωάννου ᾿Επισκόπου Σιναίου (11ος αἰ.) (Α).
8.᾿Αλεξίου Μητροπολίτου Μόσχας καὶ πασῶν τῶν Ρωσσιῶν, τοῦ θαυματουργοῦ (1378).
9.Βασσιανοῦ τοῦ Οὔγκλιτς μοναχοῦ (1509).
10.Βενεδίκτου ἐν ᾿Ανιὰν μοναχοῦ.
11.᾿Αλεξίου (Μπούη) ᾿Επισκόπου Βορονὲζ νεοϊερομάρτυρος (1930).
12.Μητροφάνους πρωθιερέως νεοϊερομάρτυρος ἐν Ρωσσίᾳ (1931).
13.Μελετίου, ᾿Αρχιεπισκόπου Χαρκὼφ (1840) (Ρ) (ΡΔ).
14.Προχόρου Γεωργίας (11ος αἰὼν) (ΡΔ) (Γε).
15.Λουκᾶ Μουκχάϊντζε ἐν ῾Ιερουσαλὴμ (1277) (ΡΔ) (Γε)
16.Γερτρούδης ἡγουμένης ἐν Νιζβὲλ Βελγίου (659) (ΡΔ).
17.᾿Εθηλβὰντ τοῦ Λιντισφαίρν (740) (Κ) (ΡΔ).