10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1.Χαραλάμπους ἱερομάρτυρος ᾿Επισκόπου Μαγνησίας Θεσσαλίας καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων Πορφυρίου καὶ Βάπτου (202).
2.Παύλου, Βαλεντίνης, Θέας καὶ ᾿Ενναθᾶς μαρτύρων ἐν Παλαιστίνῃ (308).
3.᾿Αναστασίου Β΄ Πατριάρχου ῾Ιεροσολύμων.
4.Ζήνωνος μοναχοῦ.
*
5.Σχολαστικῆς μοναχῆς.
6.Βλαδιμήρου καὶ ῎Αννας πριγκήπων τοῦ Νόβγκοροντ (1050) (Ρ) (ΡΔ).
7.Σύναξις ἁγίων ᾿Επισκόπων Νόβγκοροντ· ᾿Ιωακεὶμ (1030), Λουκᾶ (1058), Θεοδώρου (1077), Γερμανοῦ (1096), ᾿Αρκαδίου (1063), ᾿Ιωάννου (1185), Γαβριὴλ (1193), Μαρτυρίου (1199), ᾿Αντωνίου
(1231), Βασιλείου (1352), Μωϋσέως (1362), Συμεὼν (1421), Εὐθυμίου (1458) καὶ ᾿Αφθονίου (1652) (Ρ) (ΡΔ).
8.Λογγίνου τοῦ ἐν Κοριαζέμκᾳ Βολόγκντᾳ μοναχοῦ (1540).
9.Προχόρου τῶν σπηλαίων Κιέβου (1107).
10.᾿Ιωάννου Χινχιμίου ἐν Βουλγαρίᾳ (13ος αἰ.) (Α) (Β).
11.῎Αννης τοῦ Νόβγκοροντ, συζύγου Γιαροσλὰβ (1056) (Ρ) (Α).