1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1.Τρύφωνος μάρτυρος ἐν Συρίᾳ (250).
2.Σατούρου, Σατουρνίνου, Σεκούνδου, Ρηβοκάτου, Περπετούας καὶ Φελισιτᾶς (Χαρᾶς) μαρτύρων (202-203).
3.Πέτρου ἐκ Γαλατίας μοναχοῦ ἀσκήσαντος πλησίον ᾿Αντιοχείας (429).
4.Βενδεδιανοῦ μοναχοῦ (ἢ Βενδημιανοῦ) τοῦ ἐν Βιθυνίᾳ (512).
5.Βασιλείου Θεσσαλονίκης (895).
6.Τιμοθέου ῾Ομολογητοῦ .
7.Θεΐωνος καὶ σὺν αὐτῷ μαρτύρων.
8.Καρίωνος μάρτυρος.
9.᾿Αναστασίου ἐν Ναυπλίῳ μάρτυρος (1655).
*
10.Δαβίδ, Συμεῶνος, Γεωργίου Μυτιλήνης.
11.Νείλου ἐκ Δαμασκοῦ μάρτυρος.
12.᾿Ηλιοῦ μάρτυρος ἐν Δαμασκῷ (779) (Α) Αρ).
13.Αδριανοῦ, Πολυεύκτου, Πλάτωνος καὶ Γεωργίου μαρτύρων ἐν Μεγάροις (ἀνεύρεσις λειψάνων) (1754 ἢ 1670) (Α).
14.Ριζκαλλάχ Ιμπν Ναβὰ τοῦ ἐν Τριπόλει Λιβάνου μαρτυρήσαντος (1477) (Α) ΑΡ).
15.Τρύφωνος ἐν Πετσέγκᾳ καὶ Κόλα μοναχοῦ (1583) (Ρ)
16.Τρύφωνος ᾿Επισκόπου Ροστὼφ (1468) (Ρ) (ΡΔ).
17.Πέτρου (Σκιπετρώφ) νεοϊερομάρτυρος (1918) (Ρ) (ΡΔ).
18.Μπριγκίττας (Brigitte) ἡγουμένης τοῦ Κιλντέαρ (Kildare) ᾿Ιρλανδίας (Α) (Κ) (ΡΔ).
19.Σείριολ ἡγουμένου Πένμον-᾿Αγγλεσὺ (Anglesey) (6ος αἰών) (Κ) (ΡΔ).
20.Κύμπι ἐρημίτου.