9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1.Σύναξις τῶν θεοπατόρων ᾿Ιωακεὶμ καὶ ῎Αννης.
2.Σεβηριανοῦ μεγαλομάρτυρος (320).
3.Θεοφάνους τοῦ ῾Ομολογητοῦ (300).
4.Χαρίτωνος, μάρτυρος καὶ Στράτωνος (Στρατονίκου) (Ε) (Ρ).
5.᾿Ανάμνησις τῆς Γ΄ ἐν ᾿Εφέσῳ Οἰκουμενικῆς Συνόδου (431).
*
6.᾿Ιωσήφ, ἡγουμένου τοῦ Βολοκολάμσκ (1515).
7.᾿Ιωακεὶμ τῆς ᾿Οπόσχκα, μοναχοῦ (1550) (Α) (ΡΔ) (Ρ).
8.Θεοδοσίου, ᾿Αρχιεπισκόπου Τσέρνικωφ (ἀνακομιδὴ λειψάνων) (1896) (Α) (ΡΔ) (Ρ).
9.Κιάραν (Kiaran) τοῦ Κλονμακνουὰ ᾿Ιρλανδίας (549) (Κ) (Α) (ΡΔ).
10.῾Ομήρου ἢ Αὐδομάρου (Omer) ᾿Επισκόπου Θερουάννης (Therouanne-Boulogne) (6ος αἰών) (Α) (Κ).
11.᾿Ονουφρίου ὁσίου ἐν Μονῇ Συχαστρίας (Ρουμανίᾳ) (1789) (Ρο).