6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1.᾿Ανἀμνησις θαύματος τοῦ ᾿Αρχαγγέλου Μιχαὴλ ἐν Κολοσσαῖς (Χώναις) (4ος αἰὼν 311-312).
2.Εὐδοξίου, Ρωμύλου, Ζήνωνος, Μακαρίου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτύρων (107-115).
3.Φαύστου, Βίβου, Διονυσίου καὶ λοιπῶν μαρτύρων.
4.Θεοκτίστου ναυκλήρου, Κυριακοῦ τοῦ δημότου, Σαραπάβωνος βουλευτοῦ (῾Αγιολόγιον Τσολακίδου).
*
5.Μαξίμου (Σάντοβιτς) νεομάρτυρος ἐν Λέμκῳ Τσεχοσλοβακίας (1914) (ΡΔ) (Α).
6.Μπέγκας ἡγουμένης (Κόπενλαντ) ἐν Κουμβρίᾳ (7ος αἰών) (Κ) (ΡΔ).