4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1.Βαβύλα, ᾿Επισκόπου ᾿Αντιοχείας καὶ τριῶν μαθητῶν αὐτοῦ, μαρτύρων Οὐρβανοῦ, Πρελιδιανοῦ, ᾿Απολλωνίου καὶ Χριστοδούλης μητρὸς αὐτῶν (251).
2.Μωϋσέως τοῦ προφήτου (1531 π.Χ.) [Σὲ σλαβικὰ ἑορτολόγια συνεορτάζεται καὶ ὁ ᾿Ιωσὴφ ὁ Πάγκαλος].
3.῾Ιερουσαλὴμ, μητρὸς αὐτῶν, καὶ Κεγούρου, Σεκενδίνου καὶ Σεκένδου ἐν Βερροίᾳ μαρτυρησάντων (῾Αγιολ. Τσολακίδου).
4.Βαβύλα καὶ τῶν 84 σὺν αὐτῷ μαρτύρων ἐν ᾿Αντιοχείᾳ (4ος αἰών).
5.῾Ερμιόνης, θυγατρὸς τοῦ ᾿Αποστόλου Φιλίππου (117)
6.Θεοτίμου καὶ Θεοδούλου τῶν δημίων της ῾Αγίας ῾Ερμιόνης.
7.Σαβίλου, μάρτυρος.
8.᾿Ωκεανοῦ, Κεντυρίωνος, Θεοδώρου, ᾿Αμμιανοῦ, ᾿Ιουλιανοῦ καὶ Κανδαύλου, μαρτύρων (305-311).
9.Πετρωνίου, Χαριτίνης, Σαρβήλου, Θαθουὴλ καὶ Βεβαίας μαρτύρων (Ε).
10.Τριῶν χιλιάδων ἑξακοσίων εἴκοσι ὀκτὼ μαρτύρων ἐν Νικομηδείᾳ (Ε).
*
11.᾿Ανθίμου τοῦ τυφλοῦ, μοναχοῦ τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ.
12.᾿Ιωάσαφ τοῦ Μπέλγκοροντ. (᾿Ανεύρεσις λειψάνων) (1911).
13.Γκόζραζντ (Γοζδάρδου) νεοϊερομάρτυρος, ᾿Επισκόπου Μοραβίας Σιλεσίας-Βοημίας (Πράγας) (1942) (Αθ) (Ε) [᾿Αναγνώρισις ὑπὸ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως τὸ 2000].
14.Παρθενίου ἱερομάρτυρος Τικιτζιλτασκὸγκ (1867) (Α)