30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1.Γρηγορίου τῆς μεγάλης ᾿Αρμενίας, ἱερομάρτυρος Φωτιστοῦ τῆς ᾿Αρμενίας (335).
2.Ριψιμίας, Γαϊανῆς καὶ τῶν σὺν αὐταῖς παρθενομαρτύρων ἐν ᾿Αρμενίᾳ (4ος αἰών).
3.Στρατονίκου μάρτυρος.
4.Μαρδονίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.
*
5.᾿Αριστάκες, Βερθανές, Χουσίκ, Νερσὲς καὶ ᾿Ισαὰκ καθολικοῦ τῆς ᾿Αρμενίας.
6.Δύο ἀνωνύμων παρθενομαρτύρων.
7.Μιχαὴλ πρώτου Μητροπολίτου Κιέβου (992).
8.᾿Αρσενίου Πατρ. Κωνσταντινουπόλεως (1273) (Α).
9.Μιχαὴλ πρίγκηπος τοῦ Τβὲρ (1318).
10.Γρηγορίου, ἡγουμένου Πέλσμα (Βολόγκντα) τοῦ θαυματουργοῦ (1441 ἢ 1451) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
11.Σεραφεὶμ ῾Ιερομονάχου νεομάρτυρος (κατὰ κόσμον Νικολάου Ζαγκορόφκ) (1943) (ΡΔ).
12.᾿Ονωρίου ᾿Αρχιεπισκόπου Καντερβουρίας (653) (Κ).