3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1.᾿Ανθίμου, ᾿Επισκόπου Νικομηδείας, ἱερομάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Θεοφίλου, Δωροθέου, Μαρδονίου, Μιγδονίου, Πέτρου, ᾿Ινδίσου, Γοργονίου, Ζήνωνος, Εὐθυμίου καὶ Δόμνης (302).
2.Θεοκτίστου, μοναχοῦ ἐν Παλαιστίνῃ (467).
3.Βασιλίσσης, μάρτυρος (309).
4.᾿Αριστίωνος, ᾿Επισκόπου ᾿Αλεξανδρείας, ἱερομάρτυρος.
5.Χαρίτωνος, μάρτυρος.
6.Πολυδώρου, νεομάρτυρος (1794).
*
7.᾿Αρχοντίου, μάρτυρος.
8.Φοίβης, διακονίσσης (1ος αἰών).
9.Κωνσταντίνου Γ΄ τοῦ Νέου, αὐτοκράτορος.
10.Νεκταρίου Πενταπόλεως (᾿Ανακομιδή) (Ε).
11.῾Επτὰ μαρτύρων ἐν Νισαπούρ (Α) (Αρ).
12.᾿Ιωαννικίου, ᾿Επισκόπου Σερβίας (1349) (Α) (Σ).
13.᾿Ιωάννου Σέρβου (Σ).
14.Ραφαὴλ Σισάτοβατς τοῦ ἐν Σερβίᾳ (Σ) (Ε).
15.᾿Ιωάννου τοῦ ἐν Ροστὼβ τοῦ διὰ Χριστὸν Σαλοῦ (1580) (Α) (ΡΔ) (Ρ).
16.᾿Αλγούλφου ἐν Γαλλίᾳ (Γ) (ΡΔ).
17.᾿Εδουάρδου μάρτυρος, βασιλέως ᾿Αγγλίας (978) (Κ).
18.Μανσουέτου τοῦ ἐκ Σκωτίας ᾿Επισκόπου Τοὺλ (Βέλγιον) (4ος αἰών) (Ρμ).
19.Εὐφημίας, Θέκλας, Δωροθέας, ῾Ερασμίας παρθενομαρτύρων (270) (Ρμ).
20.Σεραπίας παρθενομάρτυρος (Ρμ).
21.Ρεμάκλου (Remaklus) ᾿Επισκόπου Μάαστριχτ (677) (Κ).