28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1.Εὐσταθίου ἐν Ρώμῃ (Ε).
2.Χαρίτωνος ἡγουμένου τοῦ ἐν Παλαιστίνῃ ῾Ομολογητοῦ (350).
3.Βαροὺχ τοῦ προφήτου.
4.Μαρτύρων Μάρκου τοῦ βοσκοῦ, ᾿Αλεξάνδρου, ᾿Αλφαίου, Ζωσιμᾶ, Νίκωνος, Νέου, ῾Ηλιοδώρου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς 24 ἑτέρων μαρτύρων (Πισιδία, Φρυγία, ᾿Αντιόχεια) (6ος αἰών).
*
5.Καλλινίκου καὶ Εὐσταθίου τοῦ Ρωμαίου, μαρτύρων.
6.᾿Αλκίσονος, ᾿Επισκόπου Νικοπόλεως (Πρεβέζης) (561) (Α) (Ε).
7.Αὐξεντίου, ἀσκητοῦ ἐν Κύπρῳ (12ος αἰών) (Α) (Ε).
8.Βενσεσλὰς βασιλέως τῶν Τσέχων (935) (Α).
9.῾Ηρωδίωνος ἡγουμένου τοῦ Γιελοεζὲρκ (1541).
10.Χαρίτωνος μοναχοῦ τῆς Λίμνης Συανζέσμα (Βολόγκντα) (1509).
11.᾿Αλεξάνδρου ἐν Σερβίᾳ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων (Σ).
12.᾿Ιουλιανῆς (᾿Ολσάσκαγια) (1550) (ΡΔ).
13.Νεοφύτου ἐγκλείστου τοῦ ἐν Κύπρῳ (Ε).
14.Κυρίλλου καὶ Μαρίας μεγαλοσχήμων μοναχῶν, γεννητόρων τοῦ ἁγίου Σεργίου Ραδονεζίας.
15.Φαύστου, ᾿Επισκόπου Ριὲζ (Riez) τοῦ ἐξ ᾿Αγγλίας (495) (Α) (Κ).
16.᾿Εξουπερίου (Exupéry) ᾿Επισκόπου Τολώσης (Toulouse) τοῦ ἐκ Βουρδιγάλλων (Bordeaux) Γαλλίας (415) (Ρμ) [καὶ στὶς 12/10].