27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1.Καλλιστράτου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 49 μαρτύρων ἐν Καρθαγένῃ (304).
2.᾿Αποστόλων ἐκ τῶν Ο΄ Μάρκου, ᾿Αριστάρχου καὶ Ζήνωνος.
3.᾿Επιχάριδος μάρτυρος Ρώμης (284).
4.᾿Ιγνατίου τοῦ Βαθέος Ρύακος, μοναχοῦ (963).
5.Φιλήμονος καὶ Φουρτουνιανοῦ, μαρτύρων.
6.Γαϊανῆς μάρτυρος.
7.Δέκα πέντε μαρτύρων.
8.᾿Ακυλίνης νεομάρτυρος τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ (1764).
*
9.᾿Ανθίμου τοῦ Γεωργιανοῦ, Μητροπολίτου Οὐγγροβλαχίας (1716) (Ρ) (Α) (ΡΔ) (Ρο).
10.Σαββατίου ἱερομονάχου τοῦ ἐν Σολόφκυ τοῦ θαυματουργοῦ (1435) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
11.Ραχὴλ (Κορότσκοβα) μοναχῆς ἐν Μποροντίνῳ (1928) (Α) (Ρ).
12.Πέτρου Πολιάνσκυ Μητροπολίτου Κρουτίσκης καὶ Κολόμνας ἱερομάρτυρος (1937) (Α) (Ρ).
13.Σιγιβέρτου, βασιλέως ᾿Ανατολικῆς ᾿Αγγλίας (637) (Α) (Κ).
14.Φλωρεντίνου ἐν Γαλλίᾳ (Γ).
15.᾿Ιλτρούδης (785) (Ρμ).