26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1.᾿Ιωάννου Θεολόγου, ᾿Αποστόλου, Εὐαγγελιστοῦ, Παρθένου, ᾿Ηγαπημένου.
*
2.Γεδεὼν τοῦ Δικαίου Κριτοῦ τοῦ ᾿Ισραὴλ.
3.Μαξίμου Β΄ ᾿Αρχιεπισκόπου ῾Ιεροσολύμων ὁμολογητοῦ (347)
4.᾿Εφραὶμ ἡγουμένου τοῦ Περεκὸπ (Νόβγκοροντ) (1492).
5.Τύχωνος Πατριάρχου Μόσχας (ἀνακήρυξις ἁγιότητος, 1989) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
6.Πέντε παρθενομαρτύρων.
7.Χήρας μάρτυρος.
8.Νείλου τοῦ Ροσσάνο ἡγουμένου Μονῆς Κρυπτοφέρρης Crotlaferrata ᾿Ιταλίας (11ος) (Οἰκ. Πατριαρχεῖο)