25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1.Εὐφροσύνης τῆς παρθένου καὶ τοῦ πατρὸς αὐτῆς Παφνουτίου, ᾿Αλεξάνδρεια. (5ος αἰών) (Ε) (Α).
2.Παφνουτίου ἀναχωρητοῦ καὶ τῶν 546 σὺν αὐτῷ μοναχῶν καὶ μαρτύρων ἐν Αἰγύπτῳ (3ος αἰών) (Ε) (Α)
3.᾿Ανάμνησις τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει τῷ 447 μεγάλου σεισμοῦ καὶ τοῦ θαύματος τοῦ τρισαγίου.
4.Παύλου καὶ Τάττης μαρτύρων καὶ τῶν τέκνων αὐτῶν Σαβινιανοῦ, Μαξιμιανοῦ, Ρούφου καὶ Εὐγενίου τῶν ἐν Δαμασκῷ μαρτυρησάντων (Ε).
*
5.Θεοφίλου, ᾿Αρχιεπισκόπου ᾿Εφέσου (Παρισινὸς Κῶδιξ 1619) (῾Αγιολόγιον Εὐστρατιάδου).
6.Βασιλείου Πατριάρχου ᾿Αντιοχείας (1052) (Α) (Αρ).
7.᾿Αρσενίου Καθολικοῦ Γεωργίας (860-807) (Α) (Γε).
8.Βυζιτίνη καὶ Βισκόρου (Α) Γε)
9.Σεργίου τοῦ ἐν Ραντονὲζ (1392) (Α) (Ρ) (ΡΔ) (Ε).
10.Εὐφροσύνης μοναχῆς τῆς ἐν Σουζντὰλ (κατὰ κόσμον Θεοδούλης) (1205) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
11.Γερμανοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου τοῦ Καζάν (᾿Ανακομιδὴ τῶν λειψάνων) (1595).
12.Δοσιθέας τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου (1776) (ΡΔ) (Α) (Ρ).
13.Φίνμπαρ (Μπάϊρυ) ᾿Επισκόπου τοῦ Γκὸρκ ᾿Ιρλανδίας (633).
14.Φιρμίνου ᾿Επισκόπου ᾿Αμιένης (3ος αἰὼν) (Ρμ).
15.Γεωργίου Τσκοντιντέλι, ᾿Επισκόπου Τσκοντίντι, Γεωργιανοῦ (11ος αἰών), (ἀνακήρυξις 2005).