24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1.Θέκλας Πρωτομάρτυρος καὶ ᾿Ισαποστόλου τῆς ἐν ᾿Ικονίῳ (1ος αἰών).
2.Κόπριος μοναχοῦ τοῦ ἐν Παλαιστίνῃ (530).
3.Παναγίας τῆς Μυρτιδιωτίσσης.
*
4.Σιλουανοῦ τοῦ ᾿Αθωνίτου (1938) (Α) (Ρ) (ΡΔ) (Ε).
5.Στεφάνου (μοναχοῦ Συμεὼν Νεμάνια, πρώτου βασιλέως Σέρβων) (1224) (Α) (Ρ) (ΡΔ) (Σ).
6.Βλαντισλὰβ Β΄ βασιλέως τῶν Σέρβων καὶ Δαβὶδ πρίγκηπος τῶν Σέρβων (1239) (Α) (Ρ) (ΡΔ) (Σ).
7.Γαλακτίωνος μοναχοῦ καὶ μάρτυρος τοῦ ἐν Βολόγκντᾳ (1612).
8.Δωροθέας τοῦ Κασὶν (1629).
9.Νικάνδρου ἐρημίτου τοῦ ἐν Πσκὸφ (1581).
10.Γαβριὴλ τοῦ ἐν Πσκὸφ (Μονὴ ᾿Ελεάζαρ) καὶ Καζάν (1915) (Ρ) (ΡΔ).
11.᾿Αβραμίου τοῦ ἐν Πσκὸφ μοναχοῦ (Μιρόζ) (1158) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
12.Κάρπου ῎Ελμπ πρεσβυτέρου νεοϊερομάρτυρος ἐν ᾿Εσθονίᾳ (Ε) (Ρ).
13.᾿Ανάμνησις τῆς πρώτης ἀφίξεως ὀρθοδόξων ἱεραποστόλων ἐν τῇ ᾿Αμερικανικῇ ᾿Ηπείρῳ κατὰ τὸ ἔτος 1794 ἤτοι τῶν Γερμανοῦ, ᾿Ιωάσαφ, ᾿Ιουβεναλίου καὶ ἄλλων.