23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1.Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ ᾿Ιωάννου. Σύλληψις τοῦ προφήτου.
2.᾿Ανδρέου, ᾿Ιωάννου, Πέτρου καὶ ᾿Αντωνίου μαρτύρων, ἐν ᾿Αφρικῇ μαρτυρησάντων (9ος αἰών).
3.῾Ηρωΐδος ἢ Ραΐδας καὶ τῶν σὺν αὐτῇ μαρτύρων ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ (308).
4.Ξανθίππης καὶ Πολυξένης τῶν ἐν ῾Ισπανίᾳ (109) (Α) (ΡΔ) (Ρ) (Ε).
5.Νικολάου τοῦ Παντοπώλου, νεομάρτυρος ἐν Κωνσταντινουπόλει (1672).
*
6.᾿Ιωάννου Κονίτσης νεομάρτυρος τοῦ Τούρκου (Δερβίση) ἐν ᾿Αγρινίῳ τελειωθέντος (1814).
7.᾿Αρσενίου τοῦ Ρώσσου νεομάρτυρος ἀρχιμανδρίτου (1937) (ΡΔ).
8.᾿Ιννοκεντίου, Μητροπολίτου Μόσχας, Φωτιστοῦ τῆς ᾿Αλάσκας (ἀνακήρυξις τῆς ἁγιότητος τὸ 1977) (Ρ) (ΡΔ).
9.᾿Ανταμνὰν ἡγουμένου ᾿Ιόνας καὶ βιογράφου τοῦ ῾Αγίου Κολούμπα τοῦ ἐν ταῖς Βρεττανικαῖς νήσοις (704).