21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1.Κοδράτου ἀποστόλου ἐκ τῶν Ο΄ (130).
2.᾿Ιωνᾶ τοῦ προφήτου.
3.᾿Ιωνᾶ τοῦ Σαββαΐτου, μοναχοῦ.
4.Εὐσεβίου μάρτυρος.
5.Εὐσεβίου, Νεστάβου, Ζήνωνος, Νέστορος καὶ Βουσσιρίδος μαρτύρων ἐν Γάζῃ.
6.᾿Ισαὰκ ᾿Επισκόπου Κιτίου καὶ Μελετίου ᾿Επισκόπου Κύπρου..
7.Πρίσκου, μάρτυρος.
8.῝Εξ σταυλιτῶν μαρτύρων τοῦ αὐτοκράτορος Μαξιμιανοῦ.
*
9.Εὐσεβίου Φοινίκης.
10.῾Υπατίου, ᾿Επισκόπου ᾿Εφέσου καὶ ᾿Ανδρέου πρεσβυτέρου (730-735) (Ρ) (ΡΔ).
11.Δημητρίου τοῦ Ροστώβ. (Εὕρεσις λειψάνων) (1752).
12.᾿Ιωσήφ, μοναχοῦ τοῦ Ζαονίκιεφ τοῦ Βολόγκντα. (1612).
13.Δανιὴλ τοῦ Γκουζγκόρα, μοναχοῦ (Νόβγκοροντ) (16ος αἰών).
14.Θεοφάνους (Τουλιάκωβ) Μητροπολίτου τοῦ Λιπὲτσκ καὶ Λευκορωσσίας τοῦ νέου ἱερομάρτυρος (1937) (ΡΔ).
15.Σύναξις ἁγίων τοῦ Οὐγκλὶτς (ΡΔ).
16.Κοίμησις Νικολάου Στανιλοάε πρεσβυτέρου ἐν Ρουμανίᾳ (1993).