20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1.Εὐσταθίου μεγαλομάρτυρος, τῆς Συμβίας αὐτοῦ Θεοπίστης καὶ τῶν τέκνων αὐτῶν ᾿Αγαπίου καὶ Θεοπίστου. Ρώμη (111 μ.Χ.) (Ε) (Ρ).
2.῾Υπατίου καὶ ᾿Ανδρέου τῶν ὁμολογητῶν (8ος αἰών)
3.Μαξίμου τοῦ Σοφοῦ ὁμολογητοῦ (668).
4.᾿Αρτεμιδώρου καὶ Θαλελαίου μαρτύρων.
5.᾿Ιωάννου τοῦ Αἰγυπτίου μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 40 μαρτύρων.
6.Μελετίου ᾿Επισκόπου Κύπρου (10ος αἰών) (Ε) (Α).
7.῾Ιλαρίωνος τοῦ Κρητός, νεομάρτυρος τοῦ ἐν ῎Αθῳ. (1804) (Α).
*
8.᾿Ιωάννου τοῦ Κρητός, μοναχοῦ.
9.Θεοδοσίου καὶ Εὐπρεπίου καὶ τῶν δύο ᾿Αναστασίων ὁμολογητῶν καὶ μαθητῶν Μαξίμου τοῦ ὁμολογητοῦ (7ος αἰών).
10.Εὐσταθίου, ᾿Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης (1194) (Α).
11.Μιχαὴλ πρίγκηπος τοῦ Τσέρνικωβ καὶ Θεοδώρου, μαρτύρων (1245).
12.᾿Ολὲγκ πρίγκηπος τοῦ Μπριὰνσκ (13ος ἢ 14ος αἰών) (Ρ) (ΡΔ) (Α).
13.᾿Ανατολίου (Καμένσκυ) ἱερομάρτυρος, ᾿Αρχιεπισκόπου Ιρκούτσκ (1925) (ΡΔ).
14.᾿Αλεξίου τοῦ Ζωσιμόβοἱ (1928) (Α) (Ρ).
15.Κωνσταντίνου Γκολούμπεθ ἱερομάρτυρος καὶ σὺν αὐτῷ (1918) (Α) (Ρ).