2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1.Μάμαντος μάρτυρος σὺν τοῖς γονεῦσιν αὐτοῦ Θεοδότου καὶ Ρουφίνης (275).
2.᾿Ιωάννου Δ΄, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Νηστευτοῦ (595).
3.Διομήδους μάρτυρος.
4.᾿Ιουλιανοῦ μάρτυρος.
5.Εὐτυχιανοῦ μάρτυρος (Α).
6.῾Ησυχίου μάρτυρος.
7.Λεωνίδου μάρτυρος.
8.Εὐτυχίου μάρτυρος.
9.Φιλαδέλφου μάρτυρος.
10.Μελανίππου μάρτυρος.
11.Παρθαγαπίης μάρτυρος.
12.᾿Αμμοῦν καὶ ᾿Αειθαλᾶ, τῶν μαρτύρων (Σ) (Ε).
13.᾿Ελεάζαρ καὶ Φινεὲς τῶν Δικαίων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.
*
14.Τῶν ἓξ χιλιάδων ἑξακοσίων εἴκοσι ὀκτὼ μαρτυρησάντων ἐπὶ Μαξιμιανοῦ ἐν Νικομηδείᾳ (3ος-4ος αἰών) (Ρμ).
15.Κοσμᾶ ᾿Ερημίτου τοῦ ἐν Κρήτῃ ἀσκήσαντος (Κρητικὸν Πανάγιον).
16.᾿Ιουστίνης καὶ Ρουφίνας ἐν Σεβίλλῃ μαρτύρων (275 ἢ 287) (Ρμ) (στὸ (ΡΔ) 19/7).
17.᾿Ιούστου ᾿Αρχιεπισκόπου Λουγδούνων (Λυών) καὶ μοναχοῦ Θηβαΐδος, τοῦ ἐξ ᾿Ανζοῦ Γαλλίας (390) (ἀνακομιδή).