19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1.Τροφίμου, Σαββατίου καὶ Δορυμέδοντος μαρτύρων ἐκ Συνάδων (276).
*
2.᾿Ιανουαρίου ᾿Επισκόπου Μπενεβέντου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Σωσίου καὶ Πρόκλου διακόνων, Γαντιόλου, Εὐτυχίου, ᾿Ακουτίου, Φαίστου καὶ Δεσιδερίου (ἐν Puzzuoli) (ΡΔ).
3.Ζωσιμᾶ ἐρημίτου ἐν Κιλικίᾳ (4ος αἰών).
4.Κυριακοῦ τοῦ Καλαβροῦ (11ος) (Οἰκ. Πατρ.).
5.Δημητρίου ᾿Ιταλίας (800) (Οἰκ. Πατρ.).
6.᾿Ελισάβετ τῆς Μεσσήνης (800) (Οἰκ. Πατρ.).
7.Γρηγορίου τῆς Μεσσήνης (800) (Οἰκ. Πατρ.).
8.Νικάνδρου τῆς Μεσσήνης (800) (Οἰκ. Πατρ.).
9.Πέτρου συντρόφου ἁγ. Νικάνδρου (800) (Οἰκ. Πατρ.).
10.Θεοδώρου πρίγκηπος τοῦ Σμολὲνσκ καὶ Γιαροσλὰβ καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ Κωνσταντίνου καὶ Δαβὶδ (1299).
11.Σεγκάνου (Seguanos) Γαλατίας (ΡΔ).
12.Θεοδώρου ἐκ Ταρσοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου Καντερβουρίας ᾿Αγγλίας (690) (Κ) (Α) (ΡΔ).