17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1.Πίστεως, ᾿Ελπίδος, ᾿Αγάπης καὶ τῆς μητρὸς αὐτῶν Σοφίας, μαρτύρων (137) [Σοφίας, Βέρας, Νάντιας καὶ Λιούμπας κατὰ τὸ (Ρ)].
2.᾿Αγαθοκλείας μάρτυρος (156).
3.Λουκίας καὶ Γεμινιανοῦ τοῦ υἱοῦ αὐτῆς μαρτύρων τῶν ἐν Ρώμῃ μαρτυρησάντων.
4.Θεοδότης μάρτυρος (230).
5.Πελέα, Νείλου, ᾿Ηλιού, Πατερμουθίου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς 152 μαρτύρων (310).
6.Χαραλάμπους, Παντολέοντος καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτύρων.
7.῾Ηρακλείδου καὶ Μύρωνος ἐπισκόπων Ταμασείας Κύπρου ἱερομαρτύρων.
*
8.᾿Αναστασίου Περιστέρων μοναχοῦ τοῦ ἐν Κύπρῳ.
9.Θεοδώρας τῆς ἐν Νικαίᾳ μάρτυρος (230).
10.Εὐσιπίου μοναχοῦ τοῦ ἐν Κύπρῳ.
11.Λαμβέρτου (Lambert) ἱερομάρτυρος τοῦ ἐν Μάαστριχτ (Κάτω Χῶραι-῾Ολλανδία) (705) (Α) (ΡΔ) (Κ).
12.᾿Ιωακεὶμ ὁ «Πάνυ» ᾿Αθηναίου Πατρ. ᾿Αλεξανδρείας (1517) (῾Αγιοκατάταξις 17/9/2002 Πατρ. ᾿Αλεξανδρείας) (Α).