10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1.Μηνοδώρας, Μητροδώρας καὶ Νυμφοδώρας, μαρτύρων (305).
2.Σύναξις τῶν ῾Αγίων ᾿Αποστόλων ᾿Απελλοῦ, Λουκᾶ καὶ Κλήμεντος ἐκ τῶν Ο΄ (1ος αἰών)..
3.Βαρυσαβᾶ, μάρτυρος τοῦ ἐν Δαλματίᾳ (2ος αἰών).
4.Πουλχερίας τῆς Αὐγούστης (453) [εἰς ἄλλους 17 ἢ 18/2 καὶ 7/8] (Μητερικόν).
*
5.Πέτρου καὶ Παύλου, Μητροπολιτῶν Νικαίας (9ος αἰών).
6.Παύλου, μοναχοῦ τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου τοῦ ὑπάκουου (13ος αἰών).
7.᾿Ιωάσαφ καὶ ᾿Ανδρέου, μοναχῶν τῶν ἐν Κουμπὲνσκ (Βολόγκντα) (1453) (Ρ) (Α).
8.Κασσιανοῦ, ἡγουμένου τοῦ ἐν Κουμπὲνσκ καὶ Κυρίλλου τῆς Μονῆς τῶν Λευκῶν Λιμνῶν.
9.Σαλβίου (Salvius), ᾿Επισκόπου ῎Αλβης τοῦ Γαλάτου (584).
10.Φίλστερ ἢ Φίνιαν τοῦ Οὖλστερ ᾿Ιρλανδίας, ἡγουμένου (579) (ΡΔ).
11.᾿Ωμπὲρ (Aubert) ἐν Γαλλίᾳ (Γ).