1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1.᾿Αρχὴ τῆς ᾿Ινδίκτου.
2.᾿Ιησοῦ τοῦ Ναυῆ (16ος π.Χ. αἰών).
3.Μάρθας, μητρὸς τοῦ ῾Αγίου Συμεὼν (428).
4.Συμεὼν Στυλίτου τοῦ παλαιοῦ (459).
5.᾿Αμμοῦν καὶ τῶν σὺν αὐτῷ τεσσαράκοντα ἁγίων Παρθένων μαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών)1.
6.Εὐόδου, Καλλίστου καὶ ῾Ερμογένους, μαρτύρων (309).
7.Μελετίου μοναχοῦ, τοῦ Νέου.
8.᾿Αγγελῆ νεομάρτυρος (1680).
*
9.Εὐανθίας μάρτυρος.
10.᾿Αειθαλᾶ τοῦ Πέρσου μάρτυρος (380) (Ρμ).
11.Νικολάου μοναχοῦ Κουρταλιώτου, τοῦ Κρητὸς (1670) (Α) (ΡΔ) (Ρ).
12.Συμεῶνος ἐν Λέσβῳ (ΡΔ) (Ρ).
13.Χάϊδως τῆς ἐν Στάνῳ Χαλκιδικῆς (1821 ἢ 1860) (Α).
14.Αἰγιδίου ἑρημίτου καὶ ᾿Αββᾶ τοῦ ἐξ ᾿Αθηνῶν ἐν Γαλλίᾳ (St. Gilles) (721) (Ρμ).
15.Σύναξις τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Θεοτόκου τῶν Μιασινῶν (864).