7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1.Σεργίου καὶ Βάκχου μαρτύρων (290-303).
2.᾿Ιουλιανοῦ καὶ Καισαρίου μαρτύρων (1ος αἰών).
3.Λέοντος πρεσβυτέρου, Καισαρίου διακόνου, Εὐσεβίου καὶ Εὐτυχίου (Φελίξ) μαρτύρων ἐν Τερασίν.
4.Πολυχρονίου ἱερομάρτυρος (4ος αἰών).
5.᾿Ιωάννου ἐρημίτου καὶ τῶν 98 πατέρων τῆς συνοδείας αὐτοῦ τῶν ἐν Κρήτῃ (Α) (Ε).
*
6.Πελαγίας παρθενομάρτυρος τῆς ἐν Ταρσῷ (290).
7.᾿Ιωσὴφ τοὺ ἐν Κχέβι Γεωργίας (1763) (Α) (Γε).
8.Σεργίου ἡγουμένου τῆς Νούρμα (Βολόγκντα), μαθητοῦ τοῦ ὁσίου Σεργίου τοῦ Ραντονὲζ (1421) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
9.Μαρτινιανοῦ τοῦ Μπιελοζὲρσκ (1483) (Λευκῆς λίμνης) (᾿Ανεύρεσις λειψάνων) (1514).
10.᾿Ιωνᾶ ᾿Επισκόπου Μαντζουρίας (1925) (ΡΔ).
11.Σεργίου τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου (13ος αἰών).
12.Βαλεντίνου (Σβεντίτσκυ) νεοϊερομάρτυρος (1931) (ΡΔ).
13.Ντούμπταχ ᾿Επισκόπου ῎Αρμαγκ τῆς Σκωτίας (513) (Κ) (ΡΔ).
14.῎Οσιθ τοῦ Κρὶχ μάρτυρος, πριγκηπίσσης τῆς ᾿Αγγλίας (700) (Κ) (ΡΔ).
15.᾿Ιουστίνης μάρτυρος τῆς ἐν Παταβίᾳ (Πάδοβα ᾿Ιταλίας) (304) (Ρμ).