31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1.Στάχυος, ᾿Απελλοῦ, ᾿Αμπλία, Οὐρβανοῦ, Ναρκίσσου καὶ ᾿Αριστοβούλου ἀποστόλων ἐκ τῶν Ο΄ (1ος αἰών).
2.᾿Επιμάχου μάρτυρος τοῦ ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ (250).
3.᾿Ιακώβου ᾿Επισκόπου Μυγδονίας (ἐκ τῶν 318 πατέρων ἐν Νικαίᾳ) (᾿Αποστ. Διακονία)
*
4.Στεφάνου, Βαρνάβα, Τροφίμου, Δορυμέδοντος, Κοσμᾶ, Δαμιανοῦ, Σάββα, Βάσσα, ᾿Αβραὰμ καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτύρων.
5.Παϊσίου μάρτυρος.
6.Δώδεκα νεανίδων μαρτύρων.
7.Σελεύκου καὶ Στρατονίκης μαρτύρων.
8.᾿Επιμάχου καὶ Γορδιανοῦ μαρτύρων.
9.Τριῶν ἐν Μελιτηνῇ μαρτύρων.
10.Νεανίσκου ἐν ᾿Αντιοχείᾳ ὁμολογητοῦ.
11.Νικολάου τοῦ ἐν Χίῳ νεομάρτυρος (1754).
12.Μαύρας τῆς Κωνσταντινουπολιτίσσης (5ος αἰών).
13.Κουεντίνου μάρτυρος τοῦ ἐν Ρώμῃ (3ος-4ος αἰών).
14.Μνήμη τῶν ἐν Τυφλίδι τῆς Γεωργίας μαρτυρησάντων ὑπὸ τοῦ Γιελαλουντὶν (13ος αἰών).
15.Σπυρίδωνος καὶ Νικοδήμου τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου (12ος αἰών).
15.᾿Ανατολίου τοῦ ἐγκλείστου τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου (12ος αἰών)..
16.᾿Ιωάννου (Κοτσούρωφ) ἱερομάρτυρος ἐν Σικάγῳ καὶ ῾Αγίᾳ Πετρουπόλει (1917) (Ρ) (ΡΔ) (Πατρ. Μόσχας 1994) (Α).
17.Φοϊλὰν μοναχοῦ καὶ μάρτυρος τοῦ ῾Ολλανδοῦ (655) (ΡΔ).
18.Κουεντίνου ἢ Κυϊγκτίνου ἢ Καντὲν μάρτυρος πιθανὸν ἑλληνικῆς καταγωγῆς ἐν Γαλλίᾳ (Γ).