30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1.Ζηνοβίου καὶ Ζηνοβίας μαρτύρων ἐν Κιλικίᾳ (285).
2.Μαρκιανοῦ Συρακουσῶν ἱερομάρτυρος (2ος αἰών).
3.᾿Αλεξάνδρου, Κρονίωνος, ᾿Ιουλιανοῦ, Μακαρίου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ μαρτύρων ἐν οἷς καὶ ᾿Απολλωνία (᾿Εκκλησία ῾Ελλάδος -2000).
4.Εὐτροπίας μάρτυρος ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ (250).
5.Κλεόπα ἀποστόλου.
6.᾿Ιωσὴφ Α΄ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.
7.᾿Αστερίου, Κλαυδίου, Νέωνος καὶ Νεονίλλης μαρτύρων ἐν Κιλικίᾳ (285).
8.Τερτίου, Μάρκου, ᾿Ιούστου καὶ ᾿Αρτεμᾶ ἀποστόλων ἐκ τῶν Ο΄ (1ος αἰών).
*
9.᾿Εννέα μαρτύρων.
10.Μανουὴλ μάρτυρος.
11.Δομετίου μάρτυρος τοῦ ἐν Φρυγίᾳ.
12.᾿Ανωνύμου δημίου μετανοήσαντος. (Σὲ ἄλλα συναξάρια ἀναφέρεται καὶ 25/3).
13.᾿Αβακοὺμ ᾿Αθωνίτου μαρτυρήσαντος ἐν Θεσσαλονίκῃ (1628) (Α).
14.Βαρνάβα ᾿Επισκόπου Χβόσνιο τοῦ Σέρβου ὁμολογητοῦ (1964) (Α) (Σε).
15.῾Ελένης τοῦ ᾿Ανζοῦ, βασιλίσσης τῆς Σερβίας (1306) (Σ) (Α) (ΡΔ).
16.Στεφάνου Μιλούτιν βασιλέως τῆς Σερβίας υἱοῦ αὐτῆς (1320) (Σ) (Α) (ΡΔ).
17.Δραγούτιν (ἐν μοναχοῖς Θεοκτίστου) (1316) (Σ) (Α) (ΡΔ).
18.᾿Ιωάννου (Κοτσούρωφ) πρώτου Ρώσσου νεοϊερομάρτυρος ἐν Τσαρσκόγιε-σέλο (Πετρούπολις) (μνήμη) (1917) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
19.Εὐγενίου (Τσερνώφ) τοῦ νεοϊερομάρτυρος Μητροπολίτου ΝίζνιΝοβγκορὸντ (1935) (ΡΔ).
20.῾Ερμενενγίλδου (Hermengild) βασιλέως καὶ μάρτυρος τοῦ Γότθου τοῦ ἐν ῾Ισπανίᾳ (586) [Στὸ (Ε) καὶ στὸ (Ρ) στὶς 1/11] (Α).
21.Λυκὲν (Lucain) ἐν Γαλλίᾳ (Γ).