3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1.Διονυσίου ᾿Αρεοπαγίτου ἱερομάρτυρος πολιούχου τῶν ᾿Αθηνῶν (96).
2.Ρουστικοῦ καὶ ᾿Ελευθερίου μαρτύρων (96).
3.Θεοκτίστου μάρτυρος.
4.Διονυσίου Πατριάρχου ᾿Αλεξανδρείας καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτυρησάντων.
5.Θεαγένους μάρτυρος.
6.Θεοτέκνου μάρτυρος.
7.᾿Ιωάννου τοῦ Χοζεβίτου ᾿Επισκόπου Καισαρείας (6ος αἰών) (Ρ).
8.᾿Αδαύκτου μάρτυρος (᾿Απ. Διακονίας) (καὶ 7/2).
*
9.Πουπλίου μαθητοῦ Διονυσίου ᾿Αρεοπαγίτου (96).
10.῾Ησυχίου τοῦ Σιωπηλοῦ τοῦ ἐν τῷ Χωρὴβ (6ος αἰών).
11.Γρηγορίου, Μητροπολίτου Κυδωνιῶν, ἱερομάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἱερέων καὶ προκρίτων (῾Ιερὰ Σύνοδος τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος) (1922).
12.Διονυσίου τοῦ ἐγκλείστου τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου (15ος αἰών).
13.᾿Αμβροσίου τῆς ῎Οπτινα τοῦ ὁσίου. (᾿Ανεύρεσις τῶν λειψάνων) (1988).
14.Γηράρδου Βρόγνης (Γαλλίας) (959) (Ρμ).
15.Κανδίδου παιδομάρτυρος (Ρμ).
16.Κοίμησις ῎Ολγας τῆς διὰ Χριστὸν Σαλῆς ἐν ῾Αγίᾳ Πετρουπόλει (1960).