29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1.᾿Αναστασίας παρθενομάρτυρος τῆς Ρωμαίας (3ος αἰών).
2.᾿Αβραμίου τοῦ ἐγκλείστου καὶ Μαρίας τῆς ἀνεψιᾶς αὐτοῦ ἐν Μεσοποταμίᾳ (᾿Ιράκ) (360).
3.Κυρίλλου, Μηνᾶ καὶ Μηναίου μαρτύρων.
4.Σάββα στρατηλάτου μάρτυρος.
5.῎Αννης τῆς ὀνομαζομένης Εὐφημιανὸς τῆς Κωνσταντινουπολιτίσσης (826).
6.Μελιτηνῆς μάρτυρος τῆς ἐν Μαρκιανουπόλει.
7.᾿Αθανασίου Σπάρτης νεομάρτυρος (1653).
8.Τιμοθέου ᾿Εσφιγμενίτου νεομάρτυρος (1820).
*
9.᾿Αβραμίου τοῦ Ροστὼβ (Βαλαάμ) (1073).
10.᾿Αβραμίου τοῦ ἐγκλείστου τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου
11.Κλαυδίου, ᾿Αστερίου, Νεωνᾶ καὶ Θεονίλλης, μαρτύρων (285) (Ρ).
12.Σεραπίωνος τοῦ ἐν Ζαρζμᾷ Γεωργίας.
13.Νέστορος τοῦ ἀγραμμάτου τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου (Α) (Ρ).
14.Ροστισλάβου πρίγκηπος τῆς Μοραβίας (Τσεχοσλοβακίας) (870) (ΡΔ).
15.᾿Ερμελινδίδος ἐρημίτιδος τῆς ἐν ῾Ολλανδίᾳ (6ος αἰών) (ΡΔ).