28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1.Τερεντίου καὶ Νεονίλλης τῶν ἐν Συρίᾳ καὶ τῶν τέκνων αὐτῶν Σαρβήλου, Φώτου, Θεοδούλου, ῾Ιέρακος, Νίκα, Βελῆ καὶ Εὐνίκης μαρτύρων (249).
2.Στεφάνου Σαββαΐτου μοναχοῦ καὶ ἀνεψιοῦ ἁγίου ᾿Ιωάννου Δαμασκηνοῦ (9ος αἰών).
3.Τερεντίου, ᾿Αφρικανοῦ, Μαξίμου, Πομπηΐου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτύρων (3ος αἰών).
4.Φιρμιλιανοῦ ᾿Επισκόπου Καισαρείας καὶ Μελχίωνος ἱερέως ᾿Αντιοχείας.
5.Φεβρωνίας θυγατρὸς ῾Ηρακλείου αὐτοκράτορος.
6.Κυριακοῦ ᾿Επισκόπου ῾Ιερουσαλὴμ καὶ ῎Αννης τῆς μητρὸς αὐτοῦ, μαρτύρων (363).
7.᾿Αθανασίου, ᾿Αθωνίτου μοναχοῦ καὶ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (1340).
8.᾿Αγγελῆ, Μανουήλ, Γεωργίου καὶ Νικολάου τῶν ἐν Κρήτῃ νεομαρτύρων.
9.Μεταφορὰ ἑορτῆς ῾Αγίας Σκέπης (ἰσχύει μόνον ἐν ῾Ελλάδι).
*
10.᾿Ιωάννου Χοζεβίτου, ᾿Επισκόπου Καισαρείας (6ος αἰών) (Ρ).
11.Τριακοσίων τριάκοντα τριῶν ἁγίων Πατέρων τῶν ἐν βαράθρῳ ριφθέντων (4ος αἰών) (Α).
12.Διομήδους Κύπρου (τοπικὸς ἅγιος) (Α).
13.᾿Αρσενίου ᾿Αρχιεπισκόπου ᾿Ιππεκίου (1266) (Α) (Σ).
14.Νεοφύτου ᾿Επισκόπου Οὐρμπίνσι, ἱερομάρτυρος ἐν Γεωργίᾳ (7ος αἰών) (Α) (Ρ).
15.Θεοφίλου τοῦ διὰ Χριστὸν σαλοῦ, ἐν Κιέβῳ (1852) (Ρ) (ΡΔ) (Α).
16.Νέστορος τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου (14ος αἰών).
17.Παρασκευῆς τοῦ Πιριμὶν τῆς Παρθένου ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ Πινιέγκα ἐν ᾿Αρχαγγὲλσκ (16ος αἰών) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
18.Δημητρίου Μητροπολίτου Ροστὼβ (1709).
19.᾿Ιὼβ μοναχοῦ ἐν Ποτσάεβ (1651).
20.Μιχαὴλ (Λεκτόρσκυ) νεοϊερομάρτυρος, (1921) (ΡΔ)
21.Ρατισλὰβ ἢ Ροστισλὰβ πρίγκηπος Μοραβίας (Τσεχίας) [᾿Αναγνώρισις ὑπὸ τῆς Τσεχικῆς ᾿Εκκλησίας τῷ 1994] (Α).
22.῎Αμπαν τοῦ ᾿Ιρλανδοῦ (5ος-6ος αἰών) (Κομοδάτου Χ. ῞Αγιοι Βρεττανικῶν Νήσων).
23.Λιόμπας ἡγουμένης τῆς Βρεττανίδος (8ος αἰών) (Κομοδάτου Χ. ῞Αγιοι Βρεττανικῶν Νήσων).
24.Φάρωνος ᾿Επισκόπου Μέλδων (Meaux) Γαλλίας (672)