27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1.Νέστορος μάρτυρος τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ (306).
2.Καπιτωλίνης καὶ ᾿Ερωτηΐδος μαρτύρων τῶν ἐν Καππαδοκίᾳ (304).
3.Κυριακοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (1390).
*
4.Πρόκλης συζύγου τοῦ Ποντίου Πιλάτου (1ος αἰών).
5.Μάρκου μάρτυρος τοῦ ἐν Θάσῳ.
6.Μαβριανοῦ καὶ Βαλεντίνου (῾Ιεροσολυμιτικὸν Κανονάριον).
7.Δημητρίου τοῦ ἐκ Μπασαράμπωφ Βουλγαρίας, Νοτίου Δουνάβεως νῦν Ρουμανίας (13ος αἰών) (Α) (Ρο) (ΡΔ).
8.Νέστορος τοῦ χρονικογράφου τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου (1114).
9.᾿Ανδρέου πρίγκηπος τοῦ Σμολένσκ (1390) (᾿Ανακομιδὴ τῶν λειψάνων) (1539) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
10.Κωνσταντίνου ᾿Αρχιεπ. Χαρκὼφ Οὐκρανίας (1937) (Α) (Ρ).