26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1.Δημητρίου Μεγαλομάρτυρος τοῦ Μυροβλύτου τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ (306) καὶ μνήμη τῆς μεταφορᾶς εἰς Κωνσταντινούπολιν τῆς ῾Ιερᾶς Εἰκόνος αὐτοῦ.
2.Γλύκωνος μάρτυρος.
3.᾿Αρτεμιδώρου καὶ Βασιλείου μαρτύρων.
4.Λεπτίνης μάρτυρος.
5.᾿Ιωάσαφ μοναχοῦ καὶ νεομάρτυρος μαθητοῦ τοῦ ἁγίου Νήφωνος Κωνσταντινουπόλεως (1536).
*
6.Λούπου, μάρτυρος (306) (Ρ) (Ρο).
7.᾿Αθανασίου ῾Ι. Μ. Μηδικίου ἐν Βιθυνίᾳ (814).
8.Δημητρίου τοῦ Μπασαρμπὼφ Βουλγαρίας (νῦν Ρουμανίας) (1685) (Β).
9.᾿Αντωνίου ᾿Επισκόπου Βολόγκντα (1588).
10.Θεοφίλου ᾿Επισκόπου Νόβγκοροντ τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου (1482) (Α) (Ρ).
11.᾿Εάτα ᾿Επισκόπου Χέξχαμ καὶ ἡγουμένου Λιντισφαίρν ᾿Αγγλίας (686) (Κ) (ΡΔ).
12.Εὐαρέστου τοῦ ῞Ελληνος Πάπα Ρώμης (1ος καὶ 2ος αἰὼν) (Ρμ).
13.Νικολάου Καζάτκιν ἐν ᾿Ιαπωνίᾳ (ἀνακομιδὴ λειψάνων) (Ρ).