25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1.Μαρκιανοῦ καὶ Μαρτυρίου, μαρτύρων τῶν νοταρίων (355).
2.᾿Αναστασίου μάρτυρος (3ος αἰών).
3.Βαλερίνου μάρτυρος.
4.Σαβίνου μάρτυρος.
5.Βαλερίου καὶ Χρυσαφίου μαρτύρων.
6.Ταβιθᾶς (1ος αἰών).
*
7.Χρυσάνθης, συζύγου Χρυσάφου μάρτυρος (Μικρὸν Εὐχολόγιον ᾿Αποστολικῆς Διακονίας, 1956).
8.Βαροὺχ μάρτυρος τοῦ Αἰγυπτίου.
9.Γεωργίου ᾿Επισκόπου ᾿Αμάστριδος.
10.Παππίου, Διοδώρου, Κόνωνος καὶ Κλαυδιανοῦ μαρτύρων.
11.Φαύστου, Βασιλείου καὶ Λουκιανοῦ μαρτύρων.
12.Νικηφόρου καὶ Στεφάνου μαρτύρων.
13.Φιλαδέλφου καὶ Πολυκάρπου.
14.Δύο μαρτύρων ἐν Θράκῃ.
15.Μακαρίου, ᾿Επισκόπου Κύπρου (ΡΔ).
16.Μαρτυρίου διακόνου καὶ Μαρτυρίου ἐγκλείστου Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (13ος-14ος αἰών).
17.Φρὸντωνος (Front), ᾿Επισκόπου Περιγκὲ (Perigueux) (2ος αἰών) (ΡΔ) (Γ).