24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1.᾿Αρέθα μεγαλομάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 4.299 ἐν ᾿Αραβίᾳ (῾Ομηρῖτις νῦν ῾Υεμένη) μαρτύρων ἐν οἷς καὶ ἡ μάρτυς Συγκλητικὴ μετὰ τῶν δύο θυγατέρων αὐτῆς (523) (Α) (Ρ) (ΡΔ) (Ε).
2.Σεβαστιανῆς μάρτυρος.
3.Μάρκου, ᾿Εσωτερικοῦ ἢ Σωτηρίχου καὶ Βαλεντίνου μαρτύρων.
*
4.᾿Ελεσβαὰν τοῦ μακαρίου βασιλέως τῆς Αἰθιοπίας (553-555) (Ρ) (ΡΔ).
5.᾿Ακακίου μάρτυρος τοῦ ἐν ᾿Αρμενίᾳ.
6.Νέρδωνος μάρτυρος.
7.᾿Αρέθα (12ος αἰών), Σισώη (13ος αἰών) καὶ Θεοφίλου (12ος-13ος αἰών) ἐγκλείστων τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου.
8.᾿Αθανασίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (1311).
9.᾿Ιωάννου ἐγκλείστου τῆς Λαύρας τοῦ Πσκὼβ (1616).
10.Ζωσιμᾶ ὁσίου (᾿Αλεξάνδρωφ) (!716) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
11.Σενὼχ ἡγουμένου Τουρώνης Γαλλίας (576) (Κ) (ΡΔ).
12.Λαυρεντίου ᾿Επισκόπου τοῦ νεοϊερομάρτυρος καὶ πρωτοπρεσβυτέρου ᾿Αλεξίου (Πορφύριεφ) νεοϊερομάρτυρος ἐν Μπαλακὶν τῆς Ρωσσίας (1918) (ΡΔ).
13.Μαγλαρίου τοῦ ἐν Βρεττάνῃ Γαλλίας (586) (Ρμ).
14.Μαρτίνου τοῦ ἐκ Νάντης Γαλλίας (601) (Ρμ).
15.Γκράλλο (Grallo) υἱοῦ ἁγίων Σαντοὺρν καὶ Γκάνας ἐν Οὐαλλίᾳ (6ος αἰών) (Κ).
16.᾿Ιουβεναλίου, νεοϊερομάρτυρος ἐν Ρυαζάν (1937) [᾿Αναγνώρισις 1994] (ΝΥ) (Α).