23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

1.᾿Ιακώβου τοῦ ᾿Αδελφοθέου καὶ πρώτου ᾿Επισκόπου ῾Ιεροσολύμων.
2.᾿Ιγνατίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (877).
3.Νικηφόρου τοῦ Χαρσιανοῦ, Κωνσταντινουπόλεως, μοναχοῦ.
4.Μακαρίου τοῦ Ρωμαίου, ἀσκητοῦ.
*
5.Πετρωνίου μοναχοῦ, μαθητοῦ Παχωμίου τοῦ μεγάλου.
6.Δύο παιδομαρτύρων.
7.Παχωμίου τοῦ μεγάλου (4ος αἰών).
8.᾿Ιακώβου Μποροβίτσι (Βοροβίας) (Νόβγκοροντ) (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
9.᾿Ελίσας τοῦ Λαβρίσεβο Λευκορωσσίας (1250) (Ρ) (ΡΔ).
10.῎Οντα τοῦ ᾿Αμαέ κτίτορος πολλῶν ἱερῶν ναῶν ἐν ῾Ολλανδίᾳ (726) (ΡΔ).
11.Ρωμανοῦ ᾿Επισκόπου Ροτομάγων ἢ Ρήμων (Reims) (7ος αἰὼν) (Ρμ).
12.Σεβερίνου ἐκ Βουρδιγάλλων (Bordeaux) ᾿Επισκόπου Κολωνίας (408) (Ρμ).